Quantcast
peoplepill id: prince-mahamala-kromphra-bamrab-porapak
PMKBP
2 views today
10 views this week
Prince Mahamala Kromphra Bamrab Porapak
Thai civil servant

Prince Mahamala Kromphra Bamrab Porapak

Prince Mahamala Kromphra Bamrab Porapak
The basics

Quick Facts

Intro Thai civil servant
Is Civil servant
From Thailand
Field Politics
Gender male
Birth 1819
The details (from wikipedia)

Biography

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้าชายกลาง (24 เมษายน พ.ศ. 2362 - 1 กันยายน พ.ศ. 2429) เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติแต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี (พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทองสุก ซึ่งเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์) พระองค์เป็นต้นราชสกุล มาลากุล และเป็นพระโสทรอนุชาใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ (ต้นราชสกุล อาภรณ์กุล) ทั้งสองราชสกุลจึงถือเป็นญาติใกล้ชิดกัน

พระประวัติ

หลังทรงสำเร็จการศึกษา ทรงเข้ารับราชการในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับราชการในกรมวัง ดูแลภายในพระบรมมหาราชวังและพิจารณาตัดสินคดีความ กรมพระคชบาล และกรมสังฆการีธรรมการ (ปัจจุบันคือกรมการศาสนา) ได้รับพระราชทานพระอิสริยยศและทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมหมื่นบำราบปรปักษ์ เมื่อปี พ.ศ. 2394

พ.ศ. 2410 ทรงบังคับบัญชากรมพระภูษามาลาคลังวิเศษคลังข้างใน ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย มีพระบรมราชโองการให้เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมขุนบำราบปรปักษ์ ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการพร้อมกันสมมติให้เป็น ผู้สำเร็จราชการในพระราชสำนักและว่าพระคลังทั้งปวง ต่อมาทรงเป็นผู้สำเร็จราชการกรมมหาดไทย สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี ว่าราชการหัวเมืองต่างๆ และเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ ทรงเป็นประธานของพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อมาทรงได้รับการเลื่อนพระอิสริยยศให้เป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ มหิศวรศักดิสุนทรรวิวงศ์ บรมพงศ์บริพัตร วิวัฒนยโศดม สรรพศิลปาคมอุดมกิจ พิฆเนศวรประสิทธิโศภินคชกรรมศาสตร์ โหรกลานุวาทกาพยปฏิภาณ สฤษฏิศุภการสกลรักษฎาธิกกิจปรีชาวตโยฬารสมบูรณคุณสารสุจริต จริยาภิรมย์ ราชพงศานุกรมมุขประดิษฐาสกลนารภิมานิต นริศราธิบดินทร์ ปรมินทรมหาวโรประการ ปรัชาชาณยุตติธรรมาชวาธยาศรัย ศรีรัตนตรัยสรณคุณารักษ์ บรมอรรคมหาบุรุษยรัตน์ สุขุมาลกระษัตริย์ วิสุทธิชาติธรรมิกนาถบพิตร ทรงศักดินา 60000 (เป็นกรณีพิเศษยิ่งกว่าพระบรมราชวงศ์พระองค์ใด) เมื่อปี พ.ศ. 2428

สิ้นพระชนม์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ เริ่มประชวรมาตั้งแต่เดือน 8 ปีจอ อัฐศก (พ.ศ. 2429) มีพระอาการเสวยไม่ได้ บรรทมไม่หลับ ถึงวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พระอาการทรุดลง เสวยได้แต่พระกระยาหารต้มไม่เกินหนึ่งฝาเล็ก ได้พระโอสถแล้วพระอาการทรงมาจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม ก็ทรุดลงอีก เสวยได้แต่น้ำพระกระยาหารต้ม ครึ่งฝาถ้วยเล็ก พระอาการทรุดลงเรื่อย ๆ ถึงวันอังคารที่ 31 สิงหาคม ทรงอ่อนเพลีย ประชวรพระนาภี ทรงหอบเป็นคราว ๆ พระเนตรมัว พระกรรณตึง จนกระทั่งวันพุธ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันที่ 1 กันยายน ทรงหอบและเพลียมากขึ้น สิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 4.25 น. สิริพระชันษา 700167000000000000067 ปี 7002130000000000000130 วัน ช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มาสรงน้ำพระศพ แล้วโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระศพลงพระลอง ตั้งบนแว่นฟ้า ประกอบพระโกศกุดั่นใหญ่ เครื่องสูง 9 คัน ชุมสาย 4 คัน พระพิธีธรรม 8 รูป สวดพระอภิธรรมทั้งกลางวันกลางคืน ได้รับพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2430

พระโอรส-พระธิดา

มีพระโอรสและพระธิดา กับพระชายาและหม่อม ดังนี้

ประสูติแต่พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบันเทิง พระราชธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายกบ
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงเต่า
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายปรีชา
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสิริ
ประสูติแด่หม่อมทรัพย์ มาลากุล ณ อยุธยา
 • หม่อมเจ้าหญิงปุก มาลากุล (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 พระราชทานเพลิง ณ วัดเทพศิรินทรสวาสดิ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2455)
 • หม่อมเจ้าประภากร มาลากุล (ประสูติเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2398 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2445) เษกสมรสกับหม่อม 2 ท่าน มีโอรสและธิดา ดังนี้
  • หม่อมราชวงศ์หญิงไม่ปรากฏ
  • หม่อมราชวงศ์ศรีประภา มาลากุล
  • หม่อมราชวงศ์จรูญรัตน์ มาลากุล
  • หม่อมราชวงศ์ชลอ มาลากุล
 • หม่อมเจ้าอลังการ มาลากุล (ประสูติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2404 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2479) ในรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น พันตรี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ ทรงเษกสมรสกับ หม่อมเล็ก และหม่อมถนอม มีพระโอรสและพระธิดา ดังนี้
  • หม่อมราชวงศ์ณัฐสฤษดิ์ มาลากุล (ในหม่อมเล็ก)
  • หม่อมราชวงศ์ฐิตะไชย มาลากุล (ในหม่อมเล็ก)
  • หม่อมราชวงศ์หญิงไขฉวี มาลากุล (ในหม่อมเล็ก)
  • หม่อมราชวงศ์ศรีธวัช มาลากุล (ในหม่อมเล็ก)
  • หม่อมราชวงศ์พัฒนา มาลากุล (ในหม่อมเล็ก)
  • หม่อมราชวงศ์บรรจง มาลากุล (ในหม่อมเล็ก)
  • หม่อมราชวงศ์หญิงแข มาลากุล (ในหม่อมถนอม)
  • หม่อมราชวงศ์ประยูร มาลากุล (ในหม่อมถนอม) สมรสกับ นางสีนวล มาลากุล ณ อยุธยา มีบุตร-ธิดา ดังนี้
   • หม่อมหลวงอุทัย มาลากุล
   • หม่อมหลวงประทีป มาลากุล สมรสกับ นางรวม ณ อยุธยา มีบุตร-ธิดา ดังนี้
    • นายธนาพชร มาลากุล ณ อยุธยา
    • นางสุนันทา โสมากุล สมรสกับ นายอำนาจ โสมากุล มีบุตร-ธิดา ดังนี้
     • นางสาวนงลักษณ์ โสมากุล
     • ด.ช.คุณานนท์ โสมากุล
     • ด.ญ.จันทิมา โสมากุล
   • หม่อมหลวงบุญเทียม มาลากุล
   • หม่อมหลวงสัญญลักษณ์ มาลากุล
  • หม่อมราชวงศ์สมพงษ์ มาลากุล (ในหม่อมถนอม)
   • หม่อมหลวงสมทบ นามสว่าง สมรสกับ นายบุญมา นามสว่าง มีธิดา ดังนี้
    • นางสาวพนิตตา นามสว่าง
   • หม่อมหลวงสายปัญญา จิรวรรณธร สมรสกับ นายวิเชียร จิรวรรณธร มีธิดา ดังนี้
    • นางสาววรรณธร จิรวรรณธร
    • นางจิรวรรณ จิรวรรณธร
    • นางสาวส่องศรี จิรวรรณธร
   • หม่อมหลวงสุพจน์ มาลากุล
   • หม่อมหลวงสัมพันธ์ มาลากุล
   • หม่อมหลวงสกุล มาลากุล สมรสกับ นางอ้อมจิตต์ มาลากุล ณ อยุธยา มีธิดา ดังนี้
    • นางสาวจารุเนตร มาลากุล ณ อยุธยา
    • ด.ญ.อรชพร มาลากุล ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงกรุณา วงษ์พันธ์ สมรสกับ เรือโทไพบูรณ์ วงษ์พันธ์ มีบุตร-ธิดา ดังนี้
    • นายมานพ วงษ์พันธ์
    • นางสาวพิชญา วงษ์พันธ์
   • หม่อมหลวงปกป้อง มาลากุล สมรสกับ นางวันเพ็ญ มาลากุล ณ อยุธยา มีธิดา ดังนี้
    • นางสาวปัญจพร มาลากุล ณ อยุธยา
    • นางสาวปรียาพร มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมราชวงศ์หญิงสมถวิล มาลากุล (ในหม่อมถนอม)
  • หม่อมราชวงศ์เจริญ มาลากุล (ในหม่อมถนอม) สมรสกับ นางสำเนียง มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เปรมสมิทธ์) มีบุตร-ธิดา ดังนี้
   • หม่อมหลวงณรงค์ มาลากุล สมรสกับ นางทองดี มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม คำดวง) มีบุตร-ธิดาดังนี้
    • นายดิเรก มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางรัชดาภรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เครื่องทอง) มีบุตร-ธิดา ดังนี้
     • ด.ญ.กมลเนตร มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายวิรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายธงชัย มาลากุล ณ อยุธยา
   • ร้อยตรี หม่อมหลวงปรีชา มาลากุล (ถึงแก่กรรม) สมรสกับ นางเบญจมาศ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สุขโข) มีบุตร-ธิดาดังนี้
    • นายปัญญพัฒน์ มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางอรัญญา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เดชาละมัย)
    • นายปรัชญา มาลากุล ณ อยุธยา
    • สิบเอก ปริญญา มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางศรัณยพัชร์ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุญปก) มีบุตร-ธิดา ดังนี้
     • ด.ช.ปริณพัชร์ มาลากุล ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงบรรจบ มาลากุล สมรสกับ นางสุกัญญา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม นิยมจันทร์) มีบุตร-ธิดา ดังนี้
    • นางสุจิรา เมทะนี สมรสกับ นายอธิคม เมทะนี มีบุตร-ธิดา ดังนี้
     • ด.ช.พิชญุตม์ เมทะนี
     • ด.ช.พศวีร์ เมทะนี
    • นางจุติพร ใจโปร่ง สมรสกับ นายวราพงษ์ ใจโปร่ง มีบุตร-ธิดา ดังนี้
     • ด.ญ.พิชามญช์ ใจโปร่ง
    • นางสาวนฤมล มาลากุล ณ อยุธยา (ถึงแก่กรรม)
    • ด.ญ.จิตรานุช มาลากุล ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงหญิงศรีประจันทร์ มาลากุล (ถึงแก่กรรม)
   • หม่อมหลวงหญิงศรีสุดา มาลากุล
   • จ่าสิบเอก หม่อมหลวงศักดา มาลากุล สมรสกับ นางศรีนวล มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม พึ่งพา) มีบุตรดังนี้
    • นายภานุพงศ์ มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางวิภาภรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สมจิต) มีธิดาดังนี้
     • ด.ญ.ศศิวิภา มาลากุล ณ อยุธยา
     • ด.ช.ภาณุวัฒณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายจิรวัฒ มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายจิรวุฒิ มาลากุล ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงหญิงสุทิน อรรถปักษ์ สมรสกับ นายราเชษฐ์ อรรถปักษ์ มีบุตร-ธิดา ดังนี้
    • นางสาวสวรรญา อรรถปักษ์
   • หม่อมหลวงประชา มาลากุล สมรสกับ นางวันเพ็ญ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม อำไพโชติ) มีบุตร-ธิดา ดังนี้
    • นายเกรียงไกร มาลากุล ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงหญิงสมจิตร พัฒนา สมรสกับ จ่าสิบเอก ศุภกิตติ์ พัฒนา มีบุตร-ธิดา ดังนี้
    • นายสัญฐิติ พัฒนา
  • หม่อมราชวงศ์หญิงขจิตร์ เจริญชื่น (ในหม่อมถนอม) สมรสกับ ร้อยตรี เดชา เจริญชื่น มีบุตร ดังนี้
   • นายชาคริต เจริญชื่น
  • หม่อมราชวงศ์หญิงละเวียด ปานไหล่ (ในหม่อมถนอม) สมรสกับ นายศิริ ปานไหล่
  • หม่อมราชวงศ์แฉล้ม ฉัตรพลรักษ์ (ในหม่อมนวล) มีบุตรกับ พันตรี นายแพทย์ หลวงฉัตรพลรักษ์ (ฉัตร พงศ์ศักดิ์)
   • นายฉัตรดนัย ฉัตรพลรักษ์ สมรสกับ นางสายสัมพันธ์ ฉัตรพลรักษ์ บุตรีเอกอัครราชทูตสุนทร สุวรรณสาร และ นางจำนรรจ์ สุวรรณสาร (สกุลเดิม วสันตสิงห์) มีบุตร-ธิดา ดังนี้
    • นางสาวกัญญาภิรมย์ (อาภาภิรมย์) ฉัตรพลรักษ์
    • นายพิชญ ฉัตรพลรักษ์
 • หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม (ประสูติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2401)
ประสูติแด่หม่อมกลีบ มาลากุล ณ อยุธยา
 • หม่อมเจ้าหญิงใหญ่ มาลากุล (ประสูติ พ.ศ. 2384 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2434 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ)
 • พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ มีพระนามเดิมหม่อมเจ้าขจร มาลากุล (ประสูติเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2386 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2441) ทรงเษกสมรสกับหม่อมเปี่ยม หม่อมจับ หม่อมเพิ่ม หม่อมทับ หม่อมสุ่น หม่อมกลิ่น หม่อมอิน และหม่อมกลั่น
  • เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) (สมรสกับท่านผู้หญิงเสงี่ยม พระเสด็จฯ สกุลเดิม วสันตสิงห์ นางเลื่อน สกุลเดิม ศิวานนท์ และนางเจียร สกุลเดิม ลักษณะบุตร)
   • หม่อมหลวงปก มาลากุล
   • หม่อมหลวงป้อง มาลากุล
   • หม่อมหลวงปอง มาลากุล (สมรสกับ หม่อมเจ้าชายสุรวุฒิประวัติ เทวกุล)
   • ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (สมรสกับท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม ไกรฤกษ์)
   • หม่อมหลวงเปนศรี มาลากุล
   • หม่อมหลวงเปี่ยมสิน มาลากุล
   • หม่อมหลวงปนศักดิ์ มาลากุล
   • หม่อมหลวงปานตา มาลากุล (สมรสกับนายเมืองเริง วสันตสิงห์)
   • หม่อมหลวงประวัติ มาลากุล
   • หม่อมหลวงนกน้อย มาลากุล (สมรสกับพันเอกชุบ กาญจนลักษณ์)
  • เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์แป้น ในรัชกาลที่ 5
  • ท้าววรคณานันท์ (เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์แป้ม ในรัชกาลที่ 5)
  • ท้าวสมศักดิ์ (เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ปุย ในรัชกาลที่ 5)
  • ท้าววรคณานันท์ (เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ปั้ม ในรัชกาลที่ 5)
  • เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์แป้ว ในรัชกาลที่ 5
  • เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล) (สมรสกับ เจ้าฟองแก้ว ณ เชียงใหม่ ท่านผู้หญิงนงเยาว์ และนางวงศ์ สกุลเดิม บุญยะรังคะ)
   • หม่อมหลวงเทียม มาลากุล (หลวงมาลากุลวิวัฒน์) (สมรสกับ หม่อมหลวงศิริปทุม มาลากุล)
   • หม่อมหลวงศิริปทุม มาลากุล
   • หม่อมหลวงปีกทิพย์ มาลากุล (สมรสกับ นางชนัฏ มาลากุล ณ อยุธยา)
    • นายปนัดดา มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางสุกัญญา สกุลเดิม วาสนาส่ง, นางไพฑูรย์ และนางอรทัย)
     • นายปีก มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางชุลีพร มาลากุล ณ อยุธยา)
      • นายปราญช์ มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ ท่านผู้หญิงอารียา มาลากุล ณ อยุธยา)
     • นายธรรมา มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ ทันตแพทย์หญิง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม ลัดพลี)
    • พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ คุณหญิงศิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม เอื้อวิทยา)
     • นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางชัฏฏา มาลากุล ณ อยุธยา)
     • นายปริวัฒน์ มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางรัชนีกร มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม วิบูลยเสข)
     • นางสาวศิรินทร์ มาลากุล ณ อยุธยา
     • นางสาวปวีณา มาลากุล ณ อยุธยา
    • คุณหญิงทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา (สมรสกับหม่อมหลวงเสรี ปราโมช)
    • นางทับทิม เลน (สมรสกับ Mr. Alastair Lane)
   • หม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล (สมรสกับ นางเพี้ยน และนางอารี สกุลเดิม ณ ป้อมเพ็ชร)
    • นายปอ มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางลัดดา มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม เขียวละออ)
    • นางปราลี สุคนธมาลย์ (สมรสกับ นายคณิศร์ สุคนธมาลย์)
    • นายธนู มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางอิงเกเบอร์ก มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม ไฮเซิลมานน์)
    • นางสาวพลอย มาลากุล ณ อยุธยา
    • นางนันทมาลา มิตรภักดี (สมรสกับ นายแพทย์ สพโชค มิตรภักดี)
    • นางสาวนิลยา มาลากุล ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงปืนไทย มาลากุล (สมรสกับ นางศรียา สกุลเดิม เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนางอนุสรณ์ สกุลเดิม บุญอากาศ)
    • นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางพนอจันทร์ มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม มันประเสริฐ)
     • นายปองชัย มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นุงวาเนสสา มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม คอน ลิม)
     • นายไปศินท์ มาลากุล ณ อยุธยา
     • นายปิณฑิษฎ์ มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางศิวาลักษณ์ มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม วงศ์วนิชโยธิน)
     • นายปิทธิพงศ์ มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายประพล มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายประวิน มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางอัมพิกา มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม ลีนะวัต)
     • นางอารดา มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นายศุภเกียรติ ตันตระกูล)
      • นางสาว อริสรา มาลากุล
      • นางสาว เอมรินทร์ มาลากุล
     • นางสาว อรฤดี มาลากุล ณ อยุธยา
    • นางอภินันท์ โปษยานนท์ (สมรสกับ นายสุรพงษ์ โปษยานนท์)
    • นางอภิรดี อัศวานนท์ (สมรสกับ นายเกื้อ อัศวานนท์)
    • ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ รศ. สุธรรม อยู่ในธรรม)
    • นางปิยะนาฎ ภัทรประสิทธิ์ (สมรสกับ นายวินัย ภัทรประสิทธิ์)
   • หม่อมหลวงประสาธะนี มาลากุล (สมรสกับ นายประยูร บูรณศิริ)
    • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปัญญ บูรณศิริ (สมรสกับ แพทย์หญิงดนพร จันทรัคคะ -หย่า)
    • นางไพลิน โภคะกุล
    • ศาสตราจารย์ภิชาณ นายปรีดิ์ บูรณศิริ (สมรสกับรองศาสตราจารย์ปิยา นามสกุลเดิม มีสุวรรณ)
     • นายนนท์ บูรณศิริ
    • นายธาร บูรณศิริ
     • นางนิยดา กนิษฐรัต (สมรสกับนายอนุจินต์ กนิษฐรัต)
    • นายนันท์ บูรณศิริ
    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิม ฮั่นตระกูล (สมรสกันนายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล)
     • ทันตแพทย์ศิระ ฮั่นตระกูล (สมรสกับทันตแพทย์หญิงจุฬาวดี ศรีสุขคำ)
      • ด.ญ.ณมน ฮั่นตระกูล
      • ด.ญ.โชติกา ฮั่นตระกูล
     • นายศานติ ฮั่นตระกูล (สมรสกับ นางสาวศศิสุภา วิชญพันธกรณ์)
   • หม่อมหลวงประสันน์ มาลากุล (สมรสกับ นางศรี สกุลเดิม สภานนท์ และนางละม่อม)
    • นางสาวประภาณี มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายปิติ มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางนวลจันทร์ สกุลเดิม ตรีชนะ)
     • นายประเสริฐ มาลากุล ณ อยุธยา
     • นายปริญญา มาลากุล ณ อยุธยา (สมรส นางศิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม ชูเชิด)
      • นายปุญชรัสมิ์ มาลากุล ณ อยุธยา
      • นายปรมาภรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
     • นางสุภาวดี ส่งสุขถวัลย์ (สกุลเดิม มาลากุล ณ อยุธยา) (สมรสกับ นายวัลลภ ส่งสุขถวัลย์)
      • นายปณพงศ์ ส่งสุขถวัลย์
      • นายปณภัทร ส่งสุขถวัลย์
    • นายปราโมทย์ มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางศรินธร มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม เกวลี)
    • นางประคำ สุคนธบวร (สมรสกับ นายมงคล สุคนธบวร)
    • นายปรีเทพ มาลากุล ณ อยุธยา
    • นางเปรมศิริ สุทธิพิทักษ์ (สมรสกับ นายอภิรักษ์ สุทธิพิทักษ์)
    • นายประสมศักดิ์ มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางเปรมวดี มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม ลูกอินทร์)
   • หม่อมหลวงหญิงประทิน มาลากุล (สมรสกับ หม่อมหลวงปัทม์ มาลากุล)
    • ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นลินี อัศวโภคี (สมรสกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ อัศวโภคี)
    • นางสาวปานทิพย์ มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายพงษ์ธร มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางอาภรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
    • นายกนิษฐ์ มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางอรนุช มาลากุล ณ อยุธยา)
    • นางอนุทิน กุญชรานุสสรณ์ (สมรสกับ พลเอกจุฑาธุช กุญชรานุสสรณ์)
     • นางสาวมัชฌิมา กุญชรานุสสรณ์
     • นางสาวณิชากร กุญชรานุสสรณ์
   • หม่อมหลวงปม มาลากุล
   • หม่อมหลวงหวีด มาลากุล (สมรสกับ นายเพิ่ม ภิญโญ)
   • หม่อมหลวงกวิน มาลากุล
    • พันตรีกระวาฬ มาลากุล (สมรสกับ นางวงเดือน มาลากุล)
     • ผศ.ดร.วชิราวดี มาลากุล (สมรสกับ นายชาญณรงค์ ดุษฎีรังสีกุล)
   • หม่อมหลวงหวิว มาลากุล
  • หม่อมราชวงศ์เทวาธิราช ป. มาลากุล (นามเดิมหม่อมราชวงศ์โป้ย สมรสกับคุณหญิงเนื่อง คุณหญิงเผื่อนและะนางเล็ก)
   • บุตรคุณหญิงเนื่อง - หม่อมหลวงปีย์ มาลากุล (สมรสกับ นางเอมอร มาลากุล ณ อยุธยา)เมื่อคุณหญิงเนื่อง ถึงอนิจกรรม ในปี พ.ศ. 2458 ท่านได้สมรสอีกครั้งกับ คุณหญิงเผื่อน มาลากุล ( สกุลเดิม สอาดเอี่ยม )
   • ธิดาคุณหญิงเผื่อน - หม่อมหลวงปุณฑริก ชุมสาย (สมรสกับนายธวัช ชุมสาย ณ อยุธยา)
   • ธิดาคุณหญิงเผื่อน - หม่อมหลวงปราลี มาลากุล (สมรสกับ นายเลิศ ประสมทรัพย์)
    • นายวาทิต ประสมทรัพย์
   • ธิดาคุณหญิงเผื่อน - หม่อมหลวงปฤศนี มาลากุล (สมรสกับ ร้อยตรี จรินทร์ ศรีศุภอรรถ)
    • นายราฆพ ศรีศุภอรรถ (อธิบดีกรมศุลกากรคนปัจจุบัน)
   • บุตรคุณหญิงเผื่อน - หม่อมหลวงปัณยา มาลากุล (สมรสกับ นางสมบูรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
    • นางทิพย์มาลา ชีวีรา (สมรสกับ นายมาร์ค ชีวีรา)
    • นายปาณิน มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางสิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา)
     • นายปณิธาน มาลากุล ณ อยุธยา
     • นางสาวปิยรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายปฎล มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางสุนันทา มาลากุล ณ อยุธยา)
     • นางสาวปภัสสรา มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายปาณฑพ มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางเสาวรักษ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
     • นางสาวปสาสนี มาลากุล ณ อยุธยา
     • นางสาวปาณฑรา มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายปรากรม มาลากุล ณ อยุธยา
   • ธิดาคุณหญิงเผื่อน - หม่อมหลวงปัทมาวดี มาลากุล
   • ธิดาคุณหญิงเผื่อน - หม่อมหลวงปานีย์ มาลากุล (สมรสกับนายธรรมนูญ เพ็ชรไทย)
   • ธิดาคุณหญิงเผื่อน - หม่อมหลวงปารวดี มาลากุล (สมรสกับนายประจวบ กันภัย)
    • นางสาวทิพยาวดี กันภัย
    • นางสาวภควดี กันภัย
    • นางสาวปทิตตา กันภัย
   • บุตรคุณหญิงเผื่อน - หม่อมหลวงปิลันธ์ มาลากุล (สมรสกับศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงสุภา มาลากุล ณ อยุธยา)
    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ (สมรสกับนายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์)
    • นางมาลตี บูรณบุตร (สมรสกับ นายศุภกร บูรณบุตร)
    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับนางเก็จรุ้ง มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม ปรปักษ์ขาม)
   • บุตรคุณหญิงเผื่อน - หม่อมหลวงโปรพ มาลากุล
   • ธิดานางผัน มาลากุล - หม่อมหลวงปาริชาติ มาลากุล (สมรสกับนายอุดร บุญพูล)
   • บุตรนางเล็ก มาลากุล - หม่อมหลวงปยง มาลากุล (สมรสกับนายพิชัย ธชาศรี)
   • บุตรนางเล็ก มาลากุล - หม่อมหลวงปกิต มาลากุล (สมรสกับนางอำไพ มาลากุล ณ อยุธยา)
    • นางสาวเพียงจิต มาลากุล ณ อยุธยา
    • นางสาวดุจใจ มาลากุล ณ อยุธยา
   • บุตรนางเล็ก มาลากุล - หม่อมหลวงปทุมมาลย์ มาลากุล
   • บุตรนางเล็ก มาลากุล - หม่อมหลวงปฐม มาลากุล (สมรสกับ นางสุดา มาลากุล ณ อยุธยา)
    • นายจักรพงษ์ มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางประภัสสร มาลากุล)
     • ด.ช.จักรวรรดิวัตร มาลากุล ณ อยุธยา
   • บุตรนางเล็ก มาลากุล - หม่อมหลวงปริต มาลากุล (สมรสกับ นางโสภิณ มาลากุล ณ อยุธยา)
    • นายปริพล มาลากุล ณ อยุธยา
   • บุตรนางเล็ก มาลากุล - หม่อมหลวงปคุณ มาลากุล (สมรสกับ นางพัชราพรรณ มาลากุล ณ อยุธยา)
   • บุตรนางเล็ก มาลากุล - หม่อมหลวงปชา มาลากุล (สมรสกับ นางนิยม มาลากุล ณ อยุธยา)
  • หม่อมราชวงศ์โป๊ะ มาลากุล (พระยาชาติเดชอุดม) สมรสกับคุณหญิง บัญญัติ (บุนนาค) คุณหญิงเพี้ยง และคุณจำนวน
   • บุตรคุณหญิงบัญญัติ - หม่อมหลวงปริญญา มาลากุล (สมรสกับ นางชุรินทร์ อัศวอารีย์)
    • นางสาวปิยะมาลา มาลากุล ณ อยุธยา
    • นางสาวปรางค์ทรง มาลากุล ณ อยุธยา
   • ธิดาคุณหญิงบัญญัติ - หม่อมหลวงปรางค์ทิพย์ มาลากุล (สมรสกับ นายปฏิภาณ เที่ยงบางหลาง)
   • ธิดาคุณหญิงบัญญัติ - หม่อมหลวงประกาย มาลากุล (สมรสกับ นาวาเอก อัมพร พิจารณ์จิตร์)
   • ธิดาคุณหญิงเพี้ยง - หม่อมหลวงประอร มาลากุล (สมรสกับ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ และภายหลังได้สมรสกับ หม่อมเจ้ากรวิก จักรพันธุ์)
    • หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์
    • หม่อมหลวงเพิ่มวุทธ์ สวัสดิวัตน์
   • ธิดาคุณหญิงเพี้ยง - หม่อมหลวงปฤถา มาลากุล (สมรสกับ นายปราโมท ศิขรินทร์)
   • ธิดาคุณหญิงเพี้ยง - หม่อมหลวงปลื้มใจ มาลากุล (สมรสกับ หลวงไพรัชพากษ์ภักดี)
   • บุตรคุณหญิงเพี้ยง - หม่อมหลวงปัทม์ มาลากุล (สมรสกับ หม่อมหลวงหญิงประทิน มาลากุล)
   • ธิดาคุณหญิงเพี้ยง - หม่อมหลวงปียา มาลากุล (สมรสกับ หม่อมหลวงปม มาลากุล)
   • บุตรคุณหญิงเพี้ยง - หม่อมหลวงประกุล มาลากุล (สมรสกับ นางชวนพิศ มาลากุล ณ อยุธยา)
    • นางสาวประภาศิริ มาลากุล ณ อยุธยา
    • นางประพิศพงษ์ มาลากุล ณ อยุธยา
   • บุตรคุณจำนวน - หม่อมหลวงประสพศิลป์ มาลากุล (สมรสกับ นางรัตนา มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม เสมาทอง)
    • นายประสพสัณฑ์ มาลากุล ณ อยุธยา
    • นายบัณฑิต มาลากุล ณ อยุธยา (สมรสกับ นางเจิดนภา มาลากุล ณ อยุธยา)
   • ธิดาคุณจำนวน - หม่อมหลวงปลุกปลื้ม มาลากุล (สมรสกับพลอากาศเอก วีระ ศรีประเสริฐ)
   • บุตรคุณจำนวน - หม่อมหลวงประการ มาลากุล
  • หม่อมราชวงศ์ปีก มาลากุล
  • หม่อมราชวงศ์เปี๊ยะ มาลากุล
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก มาลากุล (พระราชทานเพลิง ณ วัดราชสิทธาราม พ.ศ. 2410)

พระเกียรติยศ

พระอิสริยยศ

 • สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลา (24 เมษายน พ.ศ. 2362 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
 • สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลา (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - พ.ศ. 2394)
 • สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมหมื่นบำราบปรปักษ์ (พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2410)
 • สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมขุนบำราบปรปักษ์ (พ.ศ. 2410 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
 • สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมขุนบำราบปรปักษ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - พ.ศ. 2428)
 • สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ มหิศวรศักดิสุนทรรวิวงศ์ บรมพงศ์บริพัตร วิวัฒนยโศดม สรรพศิลปาคมอุดมกิจ พิฆเนศวรประสิทธิโศภินคชกรรมศาสตร์ โหรกลานุวาทกาพยปฏิภาณ สฤษฏิศุภการสกลรักษฎาธิกกิจปรีชาวตโยฬารสมบูรณคุณสารสุจริต จริยาภิรมย์ ราชพงศานุกรมมุขประดิษฐาสกลนารภิมานิต นริศราธิบดินทร์ ปรมินทรมหาวโรประการ ปรัชาชาณยุตติธรรมาชวาธยาศรัย ศรีรัตนตรัยสรณคุณารักษ์ บรมอรรคมหาบุรุษยรัตน์ สุขุมาลกระษัตริย์ วิสุทธิชาติธรรมิกนาถบพิตร (พ.ศ. 2428 - ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร.)
 • พ.ศ. ไม่ปรากฎ - เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) (ฝ่ายหน้า)
 • พ.ศ. ไม่ปรากฏ - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • พ.ศ. ไม่ปรากฏ - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

พงศาวลี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. (=24.) พระยาราชนิกูล (ทองคำ)
 
 
 
 
 
 
 
8. (=12.) สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. (=6.) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. (=26.) คหบดีชาวจีนฮกเกี้ยน
 
 
 
 
 
 
 
9. (=13.) พระอัครชายา (หยก)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. (=27.) ธิดาเจ้าพระยาอภัยราชา
 
 
 
 
 
 
 
2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. พร
 
 
 
 
 
 
 
10. ทอง ณ บางช้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ชี
 
 
 
 
 
 
 
5. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. สมเด็จพระรูปศิริโสภาค มหานาคนารี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. ถี
 
 
 
 
 
 
 
1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. (=16.) พระยาราชนิกูล (ทองคำ)
 
 
 
 
 
 
 
12. (=8.) สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. (=4.) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. (=18.) คหบดีชาวจีนฮกเกี้ยน
 
 
 
 
 
 
 
13. (=9.) พระอัครชายา (หยก)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. (=19.) ธิดาเจ้าพระยาอภัยราชา
 
 
 
 
 
 
 
3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. พระเจ้าศิริบุญสาร
 
 
 
 
 
 
 
14. พระเจ้าอินทวงศ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. พระนางคำปล้อง
 
 
 
 
 
 
 
7. เจ้าจอมมารดาทองสุก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. (=24.) พระยาราชนิกูล (ทองคำ)
 
 
 
 
 
 
 
8. (=12.) สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. (=6.) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. (=26.) คหบดีชาวจีนฮกเกี้ยน
 
 
 
 
 
 
 
9. (=13.) พระอัครชายา (หยก)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. (=27.) ธิดาเจ้าพระยาอภัยราชา
 
 
 
 
 
 
 
2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. พร
 
 
 
 
 
 
 
10. ทอง ณ บางช้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ชี
 
 
 
 
 
 
 
5. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. สมเด็จพระรูปศิริโสภาค มหานาคนารี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. ถี
 
 
 
 
 
 
 
1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. (=16.) พระยาราชนิกูล (ทองคำ)
 
 
 
 
 
 
 
12. (=8.) สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. (=4.) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. (=18.) คหบดีชาวจีนฮกเกี้ยน
 
 
 
 
 
 
 
13. (=9.) พระอัครชายา (หยก)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. (=19.) ธิดาเจ้าพระยาอภัยราชา
 
 
 
 
 
 
 
3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. พระเจ้าศิริบุญสาร
 
 
 
 
 
 
 
14. พระเจ้าอินทวงศ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. พระนางคำปล้อง
 
 
 
 
 
 
 
7. เจ้าจอมมารดาทองสุก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. (=24.) พระยาราชนิกูล (ทองคำ)
 
 
 
 
 
 
 
8. (=12.) สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. (=6.) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. (=26.) คหบดีชาวจีนฮกเกี้ยน
 
 
 
 
 
 
 
9. (=13.) พระอัครชายา (หยก)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. (=27.) ธิดาเจ้าพระยาอภัยราชา
 
 
 
 
 
 
 
2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. พร
 
 
 
 
 
 
 
10. ทอง ณ บางช้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ชี
 
 
 
 
 
 
 
5. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. สมเด็จพระรูปศิริโสภาค มหานาคนารี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. ถี
 
 
 
 
 
 
 
1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. (=16.) พระยาราชนิกูล (ทองคำ)
 
 
 
 
 
 
 
12. (=8.) สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. (=4.) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. (=18.) คหบดีชาวจีนฮกเกี้ยน
 
 
 
 
 
 
 
13. (=9.) พระอัครชายา (หยก)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. (=19.) ธิดาเจ้าพระยาอภัยราชา
 
 
 
 
 
 
 
3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. พระเจ้าศิริบุญสาร
 
 
 
 
 
 
 
14. พระเจ้าอินทวงศ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. พระนางคำปล้อง
 
 
 
 
 
 
 
7. เจ้าจอมมารดาทองสุก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง

เชิงอรรถ
บรรณานุกรม
 • สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ราชสกุลวงศ์. กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2554. 296 หน้า. หน้า 34-35. ISBN 978-974-417-594-6


ต้นราชสกุลในรัชกาลที่ 2
ต้นราชสกุลในรัชกาลที่ 2
ราชสกุลกปิตถา
ราชสกุลกล้วยไม้
ราชสกุลกุญชร
ราชสกุลกุสุมา
ราชสกุลชุมแสง
ราชสกุลเดชาติวงศ์
ราชสกุลทินกร
ราชสกุลนิยมิศร
ราชสกุลนิลรัตน
ราชสกุลปราโมช
ราชสกุลพนมวัน
ราชสกุลไพฑูรย์
ราชสกุลมรกฎ
ราชสกุลมหากุล
ราชสกุลมาลากุล
ราชสกุลเรณุนันท์
ราชสกุลวัชรีวงศ์
ราชสกุลสนิทวงศ์
ราชสกุลอรุณวงษ์
ราชสกุลอาภรณ์กุล
ราชสกุลกปิตถา
ราชสกุลกล้วยไม้
ราชสกุลกุญชร
ราชสกุลกุสุมา
ราชสกุลชุมแสง
ราชสกุลเดชาติวงศ์
ราชสกุลทินกร
ราชสกุลนิยมิศร
ราชสกุลนิลรัตน
ราชสกุลปราโมช
ราชสกุลพนมวัน
ราชสกุลไพฑูรย์
ราชสกุลมรกฎ
ราชสกุลมหากุล
ราชสกุลมาลากุล
ราชสกุลเรณุนันท์
ราชสกุลวัชรีวงศ์
ราชสกุลสนิทวงศ์
ราชสกุลอรุณวงษ์
ราชสกุลอาภรณ์กุล
พระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 2 ที่ได้ทรงกรม
พระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 2 ที่ได้ทรงกรม
พระราชโอรส
พระราชธิดา
พระราชโอรส
พระราชธิดา
พระราชโอรสในพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
พระราชโอรสในพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
รัชกาลที่ 1
รัชกาลที่ 2
รัชกาลที่ 3
รัชกาลที่ 4
รัชกาลที่ 5
รัชกาลที่ 6
รัชกาลที่ 7
รัชกาลที่ 8
รัชกาลที่ 9
รัชกาลที่ 10
รัชกาลที่ 1
รัชกาลที่ 2
รัชกาลที่ 3
รัชกาลที่ 4
รัชกาลที่ 5
รัชกาลที่ 6
รัชกาลที่ 7
รัชกาลที่ 8
รัชกาลที่ 9
รัชกาลที่ 10
การเฉลิมพระยศเจ้านาย: สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การเฉลิมพระยศเจ้านาย: สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระ /
กรมสมเด็จพระ
กรมพระยา
กรมพระ
กรมหลวง
กรมขุน
กรมหมื่น
สมเด็จพระ /
กรมสมเด็จพระ
กรมพระยา
กรมพระ
กรมหลวง
กรมขุน
กรมหมื่น
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย
 
เสนาบดีกรมพระคลังมหาสมบัติ
 
เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
เสนาบดีกรมพระคลังมหาสมบัติ
 
เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
The contents of this page are sourced from Wikipedia article on 25 Mar 2020. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license.
comments so far.
Comments
From our partners
Sponsored
Reference sources
References
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2429/023/181.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2429/024/191.PDF
https://ia800501.us.archive.org/25/items/ThaiKings/Thai%20Kings.pdf
Sections Prince Mahamala Kromphra Bamrab Porapak

arrow-left arrow-right instagram whatsapp myspace quora soundcloud spotify tumblr vk website youtube pandora tunein iheart itunes